คณะกรรมการและผู้บริการ > น.ส.พัชรินทร์ ธรรมแงะ

น.ส.พัชรินทร์ ธรรมแงะ

กรรมการ และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีและการเงิน

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 9 มกราคม 2562
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

ปริญญาโท สาขาการบัญชี
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร

ประกาศนียบัตร หลักสูตร Strategic CFO in Capital Markets Program รุ่นที่ 7 ปี 2561
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่น 156/2019
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงาน

2562 – ปัจจุบัน

กรรมการ และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีและการเงิน
บมจ.เอเอสเอ็น โบรกเกอร์

2562 – ปัจจุบัน

กรรมการ และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีและการเงิน
บจ.เอเอสเอ็น ไลฟ์ โบรกเกอร์

2562 – ปัจจุบัน

กรรมการ และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีและการเงิน
บจ.ได้เงิน ดอทคอม

2561 – 2562

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
บมจ.เอเอสเอ็น โบรกเกอร์

2558 – 2560

เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส (Team Leader)
บมจ.เอเอสเอ็น โบรกเกอร์

2554 – 2558

เจ้าหน้าที่บัญชี
บมจ.เมโทรซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น

2552 – 2554

เจ้าหน้าที่บัญชี
บมจ.เอ็นเอสเค แบริ่งส์ (ประเทศไทย)