คณะกรรมการและผู้บริการ > น.ส.วรรณชนก วารุณประภา

น.ส.วรรณชนก วารุณประภา

กรรมการ, รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการ,
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม,
รักษาการผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 5 มิ.ย. 2558
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 14.154%

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
Shenandoah University, Virginia ประเทศสหรัฐอเมริกา

ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่น 110/2014
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประกาศนียบัตร หลักสูตร Board Matters and Trends รุ่น 6/2018
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงาน

2562 – ปัจจุบัน

กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการ
บมจ.เอเอสเอ็น โบรกเกอร์

2562 – ปัจจุบัน

กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการ
บจ.เอเอสเอ็น ไลฟ์ โบรกเกอร์

2562 – ปัจจุบัน

กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการ
บจ.ได้เงิน ดอทคอม

2544 – ปัจจุบัน

กรรมการ และผู้จัดการทั่วไป
บจ. เอ-สแควร์ เน็ตเวิร์ค

2560 – 2562

กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ/
รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการและบริหารลูกค้า

บจ.ได้เงิน ดอทคอม

2558 – 2562

กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ
บมจ.เอเอสเอ็น โบรกเกอร์

2558 – 2562

กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ
บจ. เอเอสเอ็น ไลฟ์ โบรกเกอร์

2548 – 2558

กรรมการ และผู้จัดการทั่วไป
บจ. เอเอสเอ็น ไลฟ์ โบรกเกอร์

2547 – 2558

กรรมการ และผู้จัดการทั่วไป
บจ.เอเอสเอ็น โบรกเกอร์

2543 – 2560

กรรมการ
บจ. 43 เค

2542 – 2548

ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ
บจ. ไทยแซ็ท