คณะกรรมการและผู้บริหาร > น.ส.วรรณชนก วารุณประภา

น.ส.วรรณชนก วารุณประภา

กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการ
รักษาการผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
รักษาการผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อ

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 5 มิ.ย. 2558
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 14.154%

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
Shenandoah University, Virginia ประเทศสหรัฐอเมริกา

ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่น 110/2014
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประกาศนียบัตร หลักสูตร Board Matters and Trends รุ่น 6/2018
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประกาศนียบัตรหลักสูตร Board Nomination and Compensation Program รุ่น 10/2020
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงาน

2562 – ปัจจุบัน

กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการ
บมจ.เอเอสเอ็น โบรกเกอร์

2562 – ปัจจุบัน

กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการ
บจ.เอเอสเอ็น ไลฟ์ โบรกเกอร์

2562 – ปัจจุบัน

กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการ
บจ.ได้เงิน ดอทคอม

2560 – 2561

กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ
บจ.ได้เงิน ดอทคอม

2558 – 2561

กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ
บมจ.เอเอสเอ็น โบรกเกอร์

2558 – 2561

กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ
บจ.เอเอสเอ็น ไลฟ์ โบรกเกอร์

2548 – 2558

กรรมการ และผู้จัดการทั่วไป
บจ. เอเอสเอ็น โบรกเกอร์

2547 – 2558

กรรมการ และผู้จัดการทั่วไป
บจ.เอเอสเอ็น ไลฟ์ โบรกเกอร์

2543 – 2560

กรรมการ
บจ. 43 เค

2542 – 2548

ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ
บจ. ไทยแซ็ท