คณะกรรมการและผู้บริการ > นายกษิภัท ธนิตธนาคุณ

นายกษิภัท ธนิตธนาคุณ

กรรมการ และกรรมการอิสระ

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 9 มกราคม 2562
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่น 156/2019
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงาน

2562 – ปัจจุบัน

กรรมการ กรรมการอิสระ
บมจ.เอเอสเอ็น โบรกเกอร์

2557 – ปัจจุบัน

กรรมการผู้จัดการ
บจ. เคที ไอที โซลูชั่น

2560 – ปัจจุบัน

อาจารย์พิเศษ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2560 – ปัจจุบัน

อาจารย์พิเศษ ภาควิชาพาณิชยศาสตร์คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2560 – ปัจจุบัน

อาจารย์พิเศษ คณะบัญชี
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

2561 – ปัจจุบัน

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
สมาคมความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ TISA

2557

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)