คณะกรรมการและผู้บริการ > นางมลฤดี สุขพันธรัชต์

นางมลฤดี สุขพันธรัชต์

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 5 มิถุนายน 2558
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต สาขาการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 สาขาการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย เลขทะเบียน 4020

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอบบัญชี สาขาการสอบบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program รุ่น 31/2003
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่น 34/2005
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประกาศนียบัตร หลักสูตร Audit Committee Programรุ่น 23/2008
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

วุฒิบัตร หลักสูตร Director Diploma Award รุ่น 11/2003
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

อนุญาโตตุลาการ
สถาบันอนุญาโตตุลาการ

อนุญาโตตุลาการ
สำนักอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม

ประสบการณ์ทำงาน

2559 – ปัจจุบัน

ประธานกรรมการตรวจสอบ
บมจ.เอเอสเอ็น โบรกเกอร์

2558 – ปัจจุบัน

กรรมการ และกรรมการอิสระ
บมจ.เอเอสเอ็น โบรกเกอร์

2558 – ปัจจุบัน

รองกรรมการผู้จัดการด้านบัญชีและการเงิน
บจ. ผลิตไฟฟ้า นวนคร

2557 – ปัจจุบัน

รองกรรมการผู้จัดการด้านบัญชีและการเงิน
บมจ.นวนคร

2556 – ปัจจุบัน

กรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บมจ. แพลน บี มีเดีย

2550 – ปัจจุบัน

กรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บมจ. เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น

2543 – ปัจจุบัน

อาจารย์พิเศษภาควิชาการสอบบัญชี
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

2535 – ปัจจุบัน

อาจารย์พิเศษภาควิชาการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2540 – 2554

กรรมการและผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์