คณะกรรมการและผู้บริการ > นางวราลักษณ์ พุ่มแสงทอง

นางวราลักษณ์ พุ่มแสงทอง

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 21 มกราคม 2562
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

ปริญญาตรี สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

ประกาศนียบัตร หลักสูตรโปรแกรมเงินเดือนสำเร็จรูป
บจ.อี-บิซิเนส พลัส

ประกาศนียบัตร หลักสูตรการจัดทำระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO14001:2004
บจ.เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส

วุฒิบัตร หลักสูตร ที่ปรึกษาด้านแรงงานสัมพันธ์ รุ่นที่ 160
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ประกาศนียบัตร หลักสูตร Intensive Life Support & First Aid Training
บจ.บีเอ็นเอช เมดิเคิล เซ็นเตอร์

วุฒิบัตร หลักสูตร การฝึกยกระดับฝีมื สาขา การสร้างความพร้อมในการให้บริการ 4.0 ด้วยทัศนคติเชิงบวก
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน์

วุฒิบัตร การฝึกอบรมหัวข้อ เจาะประเด็นเด็ดกฎหมายแรงงานยุค 4.0
สมาคมนักบริหารทรัพยากรบุคคลโรงแรม

ประสบการณ์ทำงาน

2562 – ปัจจุบัน

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บมจ.เอเอสเอ็น โบรกเกอร์

2560 – 2561

ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
โรงแรมดั้งเดิม

2559 – 2560

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
โรงแรมชาเทรียม สาทร