คณะกรรมการและผู้บริหาร > นายธวัชชัย เลิศรุ่งเรือง

นายธวัชชัย เลิศรุ่งเรือง

รองประธานกรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
รักษาการผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 5 มิถุนายน 2558
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 44.049%

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่น 110/2014
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงาน

2564 - ปัจจุบัน

รองประธานกรรมการบริษัท
บมจ.เอเอสเอ็น โบรกเกอร์

2560 – ปัจจุบัน

ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บจ.ได้เงิน ดอทคอม

2558 – ปัจจุบัน

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บมจ.เอเอสเอ็น โบรกเกอร์

2558 – ปัจจุบัน

ประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บจ.เอเอสเอ็น ไลฟ์ โบรกเกอร์

2559 – 2563

ประธานกรรมการบริษัท
บมจ.เอเอสเอ็น โบรกเกอร์

2544 – 2562

กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
บจ. เอ-สแควร์ เน็ตเวิร์ค

2548 – 2558

กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
บจ. เอเอสเอ็น โบรกเกอร์

2547 – 2558

กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
บจ.เอเอสเอ็น ไลฟ์ โบรกเกอร์