คณะกรรมการและผู้บริการ > นายธวัชชัย เลิศรุ่งเรือง

นายธวัชชัย เลิศรุ่งเรือง

ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 5 มิถุนายน 2558
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 59.133%

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่น 110/2014
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงาน

2560 – ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ
บจ.ได้เงิน ดอทคอม

2559 – ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ
บมจ.เอเอสเอ็น โบรกเกอร์

2558 – ปัจจุบัน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บมจ.เอเอสเอ็น โบรกเกอร์

2558 – ปัจจุบัน

กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บจ. เอเอสเอ็น ไลฟ์ โบรกเกอร์

2544 – ปัจจุบัน

กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
บจ. เอ-สแควร์ เน็ตเวิร์ค

2547 – 2558

กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
บจ. เอเอสเอ็น ไลฟ์ โบรกเกอร์

2548 – 2559

กรรมการ
บมจ.เอเอสเอ็น โบรกเกอร์

2548 – 2558

กรรมการผู้จัดการ
บจ.เอเอสเอ็น โบรกเกอร์