พรบ.รถยนต์          
การประกันภัย พ.ร.บ.
หรือการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับนี้
มีเพื่อให้ประชาชนผู้ประสบภัยจากรถได้รับความ คุ้มครองขั้นพื้นฐาน
ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุจากรถที่ใช้ โดยบริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนที่แน่นอน
รวดเร็ว และเป็นธรรม ต่อความเสียหายต่อชีวิตร่างกายของผู้ประสบภัยทุกคน
ทั้งนี้ไม่รวมถึงความเสียหายของทรัพย์สิน
ประกันภัยรถยนต์ พรบ.

รายละเอียดความคุ้มครอง
พรบ. รถยนต์
ค่าเสียหายเบื้องต้น ได้รับโดยไม่ต้องรอพิสูจน์ความผิด
- ค่ารักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บ 15,000 บาท
- การเสียชีวิตภายหลังการรักษา ทุพพลภาพ 35,000 บาท
- ชดเชยรายวัน(ไม่เกิน 20 วัน) / วัน 200 บาท/วัน
ค่าเสียหายส่วนที่เกินกว่าค่าเสียหายเบื้องต้น หลังจากพิสูจน์แล้ว
- ค่ารักษาพยาบาล จากการบาดเจ็บ 50,000 บาท
- เสียชีวิต เสียอวัยวะหรือทุพพลภาพ 200,000 บาท

ประกันภัยรถยนต์

  

   ประกันภัยรถยนต์ พรบ


รายละเอียดความคุ้มครอง
พรบ. รถยนต์
ค่าเสียหายเบื้องต้น ได้รับโดยไม่ต้องรอพิสูจน์ความผิด
- ค่ารักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บ 15,000 บาท
- การเสียชีวิตภายหลังการรักษา ทุพพลภาพ 35,000 บาท
- ชดเชยรายวัน(ไม่เกิน 20 วัน) / วัน 200 บาท/วัน
ค่าเสียหายส่วนที่เกินกว่าค่าเสียหายเบื้องต้น หลังจากพิสูจน์แล้ว
- ค่ารักษาพยาบาล จากการบาดเจ็บ 50,000 บาท
- เสียชีวิต เสียอวัยวะหรือทุพพลภาพ 200,000 บาท

TOP