สินมั่นคง ประกันภัย จำกัด (มหาชน)     
ประกันภัยรถยนต์
ประกันภัยรถยนต์
บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านการบริการ รับประกันวินาศภัยเป็นหลัก
เริ่มดำเนินธุรกิจ ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2494 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 2 ล้านบาท ภายใต้ชื่อ
บริษัท บ้วนฮงเซ้งประกันภัย จำกัด ต่อมาภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด
สินมั่นคง ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ดำเนินธุรกิจรับประกันวินาศภัย 4 ประเภท ได้แก่
- การประกันภัยรถยนต์
- การประกันอัคคีภัย
- ประกันภัยขนส่งทางทะเล
- การประกันภัยเบ็ดเตล็ด
บริษัท สินมั่นคงประกันภัย ได้เพิ่มทุนอย่างสม่ำเสมอเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจประกันภัย
ปัจจุบันบริษัทฯมีทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท และ เมื่อพิจารณาในส่วนเงินกองทุน ปี 2549        
บริษัทฯมีเงินกองทุนจำนวนเท่ากับ
1,114.18 ล้านบาท ในส่วนนี้เป็นเงินกองทุนที่บริษัทฯ ต้อง ดำรงไว้ตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535
เป็นจำนวนเท่ากับ 333.78 ล้านบาท ส่วนที่เหลือจำนวน 780.40 ล้านบาท ถือเป็น เงินกองทุนส่วนเกิน
ซึ่งสามารถรองรับการขยายงานในอนาคต บริษัทฯเป็นบริษัทประกันวินาศภัยที่รับประกันภัยรถยนต์เป็นหลักบริษัทฯ
แรกที่ได้รับความไว้วางใจให้จดทะเบียนในตลาดหลัก ทรัพย์แห่งประเทศไทย ปัจจุบันจัดอยู่ในสี่อันดับแรกของบริษัทฯ
ที่มีเบี้ยประกันภัยรับสูงสุด ซึ่งนับเป็นความภาคภูมิใจของบริษัท ก้าวย่างที่สำคัญของบริษัทสินมั่นคงประกันภัย
พ.ศ. 2534 จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2537 แปรสภาพเป็น บริษัทมหาชน จำกัด
พ.ศ. 2540 กรรมการผู้จัดการของสินมั่นคงประกันภัย ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติจากสถาบันผู้พิทักษ์สิทธิ
ผู้บริโภค และสมาคมสหประชาชาติ ในฐานะที่นำองค์กรสู่ความเป็นผู้นำทางธุรกิจ ในการบริหารและให้บริการที่
พ.ศ. 2543 สินมั่นคงประกันภัย ถือเป็นบริษัทแรก ที่มีบริการเบอร์เดียวทั่วไทย 1596 ที่สามารถรับข้อมูลลูกค้าใหม่    
และแจ้งเหตุได้ ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนของประเทศ
พ.ศ. 2549 มีโฆษณาออกสื่อโทรศัพท์เป็นครั้งแรก ชื่อ “มาเร็ว เคลมเร็ว ซ่อมเร็ว”
ทำให้ลูกค้าจดจำแบรนด์ของสินมั่นคงประกันภัยมา นับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา
พ.ศ. 2552 สินมั่นคงประกันภัยเป็นเพียงบริษัทประกันภัย 1 ใน 5 ที่ได้รับความเห็นชอบจาก คปภ.
ให้สามารถจัดตั้งสถาบันฝึกอบรมและออกหนักสือรับรองการ
ผ่านการอบรมตัวแทน เพื่อรองรับและพัฒนา และยกระดับมาตรฐานของการให้บริการได้
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

TOP