เคเอสเคประกันภัย                          
ประกันภัยรถยนต์
ประกันภัยรถยนต์
เคเอสเคประกันภัย (ประเทศไทย)จำกัด (KIT) ก่อตั้งขึ้นในเดือน สิงหาคม 2544 หลังจาก Kurnia Damai
Sdn. Bhd. ได้เข้าซื้อกิจการของบริษัท เอเชีย ไดนามิค  ประกันภัย  จำกัด ซึ่งเป็นการเริ่มแผน
งานขยายตลาดในภูมิภาคเอเชีย โดยเริ่มที่ประเทศไทยเป็นแห่งแรก ทุนสนับสนุนและทรัพยากรต่างๆ
จำนวนมากถูกนำมาใช้ในการก่อตั้งบริษัทแห่งนี้ ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่าบริษัท คูเนียประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด
จะสามารถก้าวผ่านวิกฤตการณ์ต่างๆ จนประสบความสำเร็จในระดับเดียว กับ Kurnia Insurans (Malaysia) Berhad
ได้อย่างแน่นอน เป็นบริษัทประกันวินาศภัยที่ใหญ่ที่สุดและประสบความสำเร็จสูงสุด
ทั้งในประเทศมาเลเซียและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริษัท คูเนีย ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด
จะยึดหลักการดำเนินธุรกิจอันเป็นธรรมของกลุ่ม Kurnia ที่ประสบความสำเร็จมาเป็นแบบฉบับ
ในการดำเนินธุรกิจ โดยเราจะมุ่งรักษาผลประโยชน์ของผู้เอาประกัน
ตลอดจนเสนอผลตอบแทนและโอกาสทางธุรกิจที่ดีแก่หุ้นส่วนทางธุรกิจของบริษัทฯ
เพื่อเป็นนิมิตหมายที่ดีในการเริ่มต้นการดำเนินธุรกิจ บริษัทคูเนีย ประกันภัย(ประเทศไทย) จำกัด
ได้ย้ายสำนักงานใหญ่มาอยู่ที่ อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ในเดือน มกราคม 2545 และได้จัดตั้งสาขากระจายอยู่ทั่วประเทศ
เพื่อมอบการบริการที่ดีแก่ลูกค้า ปัจจุบันเรามีสาขาทั้งหมด 4 สาขา และอู่ในเครือมากกว่า 250 แห่งทั่วประเทศ
รวมถึงบุคลากรที่มีคุณภาพมากกว่า 160
คนที่จะคอยให้ความช่วยเหลือและให้การบริการที่ดีเยี่ยมแก่ลูกค้าและหุ้นส่วนทางธุรกิจของบริษัทฯ
ประกันภัยรถยนต์

ฐานะทางการเงินของบริษัทล่าสุด (ตามประกาศของ คปภ.)
     » ทุนจดทะเบียน:950,000,000 บาท
     » สินทรัพย์รวม:523,304,000 บาท (คำนวณโดยปัดเศษของพันบาท)
     » หนี้สินต่อผู้เอาประกัน:341,979,000 บาท (คำนวณโดยปัดเศษของพันบาท)
     » หนี้สินอื่นๆ:69,477,000 บาท (คำนวณโดยปัดเศษของพันบาท)
     » เงินกองทุน:111,848,000 บาท (คำนวณโดยปัดเศษของพันบาท)
     » สรุปผลการดำเนินงานล่าสุด (ตามประกาศของ คปภ.)
     » ผลกำไร/ขาดทุน:-167,324,000 บาท (คำนวณโดยปัดเศษของพันบาท)
     » รายได้จากเบี้ยประกัน:634,349,000 บาท (คำนวณโดยปัดเศษของพันบาท)
     » ส่วนแบ่งการตลาด:น้อยกว่า 2% (สำหรับประกันภัยรถยนต์ )
---------------------------------------------------------------------------------------

TOP