กรุงไทยพาณิชย์ประกันภัย                 
ประกันภัยรถยนต์
ประกันภัยรถยนต์
บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2496 ในนาม บริษัท
ร.ส.พ. ประกันภัย จำกัด สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 301 ถนนเจริญกรุง อำเภอป้อมปราบ จังหวัดพระนคร กรุงเทพฯ 
โดยการนำของ พลจัตวา ประมาณ อดิเรกสาร ซึ่งเป็นหัวหน้าคณะจดทะเบียน
ขณะนั้นท่านดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยกระทรวงคมนาคมและดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การรับส่งสินค้า
และพัสดุภัณฑ์ (องค์การ ร.ส.พ.) ด้วยทุนจดทะเบียน 3 ล้านบาท ด้วยธุรกิจที่ให้บริการด้านประกันภัยรถยนต์
รายงานกรรมการบริหารชุดแรกของบริษัทฯ มีรายนามดังนี้ 1. พลตรี ประมาณ อดิเรกสาร ประธานกรรมการ
2. นาวาโท หลวงวารี รณชิต ร.น. กรรมการผู้อำนวยการ
3. นายเกียรติ ศรีเฟื่องฟุ้ง กรรมการ
4. นายสะอาด บูรณากาญจน์ กรรมการ
5. พันเอก วงศ์ วงศ์สมบุญ กรรมการ
6. นายแดง เรืองวิเศษ กรรมการ
7. นายมนูญ บริสุทธิ์ กรรมการและเลขานุการ

รายนามผู้เริ่มก่อตั้งบริษัทฯ 1. พลตรี ประมาณ อดิเรกสาร
2. นาวาโท หลวงวารี รณชิต
3. พันเอก วงศ์ วงศ์สมบุญ
4. หลวงสกล ถ่องวิจารณ์
5. นายเกียรติ ศรีเฟื่องฟุ้ง
6. นายบุญทรง ศรีเฟื่องฟุ้ง
7. นายอุเทนนิส เตชะไพบูลย์
8. นายสะอาด บูรณ
9. นายเดช บุญ-หลง

ปี พ.ศ. 2497 รัฐบาล (สมัยจอมพล ป. พิบูลย์สงคราม) ได้ประกาศรับ บริษัท ร.ส.พ. ประกันภัย จำกัด ไว้ในความอุปการะของรัฐ
ซึ่งถือได้ว่าเป็นบริษัทประกันภัย เพียงแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศที่ได้รับเกียรตินี้ ปี พ.ศ. 2514 บริษัทฯ ได้เพิ่มศักยภาพการดำเนินธุรกิจ เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจของประเทศ
ด้วยการขยายธุรกิจไปสู่การประกันวินาศภัยครบวงจรให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการประกันวินาศภัย
และด้วยความพร้อมก้าวสู่การให้บริการที่เป็นมาตรฐานทัดเทียมระดับสากล
ปี พ.ศ. 2538 ด้วยคณะผู้บริหารของบริษัทฯ ที่มีวิสัยทัศน์ที่ก้าวหน้าจึงได้กำหนดแนวทางการพัฒนาธุรกิจไว้อย่างรอบคอบ
ในการเสริมสร้างและขยายฐานการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2538 จึงได้ร่วมทุนกับ
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดย บมจ.ธนาคารกรุงไทย ถือหุ้นเป็นร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท
และได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด
ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2547 จนถึงปัจจุบัน บริษัทฯ ได้รับการพิจารณาคัดเลือก จากสำนักคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ให้เป็นบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่นอันดับสองและได้รับรางวัลอย่างต่อเนื่อง
ด้วยการบริหารงานที่ดีและมีความก้าวหน้า

ปี พ.ศ. 2550 บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทฯ เป็น 110 ล้านบาท โดยมี ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นเพิ่มเป็น
ร้อยละ 45 จนถึงปัจจุบัน

ปี พ.ศ. 2552 บริษัทฯ ได้ตัดสินใจลงทุนก่อสร้างอาคารเคพีไอทาวเวอร์ขึ้น เพื่อเป็นที่ทำการสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ
โดยเริ่มก่อสร้างในเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2552 และก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2554
เป็นระยะเวลา 2 ปี อาคารตั้งอยู่เลขที่ 1122 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
เป็นอาคารสูง 24 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอยทั้งสิ้นประมาณ 24,000 ตารางเมตร
อาคารแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจที่เจริญเติบโตก้าวหน้า
และเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนคนไทยในด้านความมั่นคง
ทั้งยังจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ลูกค้าให้ได้รับความสะดวกสบายและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

ปี พ.ศ 2555 บริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ในวันที่ 1 มิถุนายน 2555
ตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับ 2) พ.ศ. 2551 มาตรา 56 วรรค 2
ที่กำหนดให้บริษัทประกันวินาศภัยที่เป็นบริษัทจำกัด ให้ดำเนินการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด
นับตั้งแต่วันที่พระราชบัญญัติมีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2551 โดยผ่านการเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 59 จึงอนุมัติเป็นมติพิเศษให้ บริษัท กรุงไทยพานิช
ประกันภัย จำกัด แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และได้จดทะเบียนในนามชื่อ
บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ปัจจุบัน บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจด้านการประกันวินาศภัยแบบครบวงจร
เราจึงพร้อมสร้างสรรค์บริการที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างหลากหลายและครอบคลุม
ด้วยประสบการณ์การดำเนินธุรกิจด้วยดีมาตลอดระยะเวลากว่า 59 ปี บริษัทฯ
ยังคงยึดมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อันเป็นเจตนารมณ์ที่ดีของบริษัทฯ เสมอมา
และพร้อมที่จะขยายกิจการให้เจริญเติบโตก้าวหน้าต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง โดยยึดถือประโยชน์สูงสุดของลูกค้า
เป็นที่ตั้ง เพราะเราเชื่อว่าธุรกิจประกันวินาศภัยนั้น
จะช่วยบรรเทาความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอันจะส่งผลดีสู่สังคมไทย ผู้ถือหุ้น
พันธมิตรธุรกิจและพนักงาน รวมถึงสนับสนุนให้สังคมไทยมีความสุขและยั่งยืนตลอดไป

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ประกันภัยรถยนต์- ปี 2553 รางวัลบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น อันดับ 2  จาก ศปภ.

- ปี 2551 รางวัลบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น อันดับ 2  จาก ศปภ.

- ปี 2550 รางวัลบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น อันดับ 3  จาก ศปภ.

- ปี 2549 รางวัลบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น รางวัลชมเชย  จาก ศปภ.

- ปี 2548 รางวัลบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น รางวัลชมเชย  จาก ศปภ.

- ปี 2547 รางวัลบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น รางวัลชมเชย  จาก ศปภ.

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------

TOP