เกี่ยวกับเรา                                


คณะผู้บริหารนายธวัชชัย เลิศรุ่งเรือง
ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
Chairman and Chief Executive Officer
นายธวัชชัย ชีวานนท์
กรรมการผู้จัดการ
Managing Director
นางสาววรรณชนก วารุณประภา
รองกรรมการผู้จัดการ
Deputy Managing Directorนายภีรทัต วัฒนโกเมร
ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและจัดซื้อ
Human Resource & Procurement Director
นางสาวจุไรพร เลี่ยมตระกูลพานิช
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี และการเงิน
Account and Financial Manager
นายธวัชชัย ชีวานนท์
ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ(รักษาการ)
Information Technology Manager (Acting)นางสาววรรณชนก วารุณประภา
ผู้อำนวยการฝ่ายขาย 1(รักษาการ)
Sale Director 1 (Acting)
นางสาวสุภัชช์พรรษ์ พรหมรักษ์
ผู้อำนวยการฝ่ายขาย 2
Sale Director 2
นางสาววรรณชนก วารุณประภา
ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการและบริหารลูกค้า
Operation & Customer Service Director

TOP