เกี่ยวกับเรา                                


คณะผู้บริหารนายธวัชชัย เลิศรุ่งเรือง
ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
Chairman and Chief Executive Officer
นายธวัชชัย ชีวานนท์
กรรมการผู้จัดการ
Managing Director
นางสาววรรณชนก วารุณประภา
ผู้จัดการทั่วไป
General Managerนางสาววรรณชนก วารุณประภา
ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (รักษาการ)
Senior Human Resource Manager (Acting)
นางสาวจุไรพร เลี่ยมตระกูลพานิช
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี และการเงิน
Account and Financial Manager
นายธวัชชัย ชีวานนท์
ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ(รักษาการ)
Information Technology Manager (Acting)


นางวิจิต จรุงจิตอารีย์
ผู้อำนวยการฝ่ายขาย 1
Sale Director 1
นางสาวสุภัชช์พรรษ์ พรหมรักษ์
ผู้อำนวยการฝ่ายขาย 2
Sale Director 2


นายภีรทัต วัฒนโกเมร
ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและจัดซื้อ
Human Resource & Procurement Director
นางสาววรรณชนก วารุณประภา
ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการและบริหารลูกค้า
Operation & Customer Service Director

TOP