เกี่ยวกับเรา                                


ประวัติบริษัท
    บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งครั้งแรก ในวันที่ 3 มิถุนายน 2548 ด้วยทุนจดทะเบียนจำนวน 1.5 ล้านบาท เพื่อดำเนินธุรกิจเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยให้กับบริษัทประกันวินาศภัยต่างๆ โดยมุ่งเน้นการประกันภัยรถยนต์เป็นหลัก ทั้งนี้ จากประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจศูนย์ให้บริการทางโทรศัพท์ (Outsource Call Center) โดยบริษัท เอ-สแควร์ เน็ตเวิร์ค จำกัด (ซึ่งเป็น บริษัท ที่เกี่ยวข้องกัน) ให้กับบริษัท ประกันวินาศภัยต่างๆ ตั้งแต่ปี 2547 ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทจึงได้ เล็งเห็นโอกาสในการดำเนินธุรกิจการขายประกันภัยรถยนต์ผ่านช่องทาง การโทรศัพท์ (Telemarketing) ที่มีแนวโน้มขยายตัวในแต่ละปี จากปริมาณรถยนต์ที่จดทะเบียนใหม่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี และพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปที่ให้ความสำคัญในการทำประกันภัยรถยนต์เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจากอุบัติเหตุ และมีผลต่อทรัพย์สินและชีวิตของผู้บริโภคเอง ดังนั้น บริษัทจึงได้ขอใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยประเภทการจัดการให้มีการประกันภัยโดยตรงตั้งแต่ ปี 2548 และต่อมาบริษัทได้ขยายธุรกิจไปยัง การเป็นนายหน้าขายประกันชีวิต โดยซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัท เฟิร์สท เนชั่นนัล ไลฟ์ โบรคเกอร์ จำกัด จากบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกันในปี 2550 และเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เอเอสเอ็น ไลฟ์ โบรกเกอร์ จำกัด พร้อมทั้งได้พัฒนาระบบ IT ในการจัดเก็บและวิเคราะห์ฐานข้อมูลลูกค้าอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยส่งเสริมการขายประกันภัยรถยนต์ผ่านช่องทางการโทรศัพท์ ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว อีกทั้ง บริษัทยังได้พัฒนาระบบการตรวจสอบคุณภาพบทสนทนาของพนักงานขาย สำหรับการขายประกันภัยประเภทต่างๆ ผ่านช่องทางการโทรศัพท์ ระบบการติดตามเบี้ยประกันภัยจากลูกค้า ระบบส่งข้อมูลและการยืนยันค่านายหน้ากับบริษัทประกันวินาศภัยและ บริษัทประกันชีวิต เป็นต้น

    ปัจจุบัน บริษัทเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยให้กับบริษัทประกันวินาศภัยชั้นนำภายในประเทศ จำนวน 30 ราย และเป็นนายหน้าประกันชีวิตให้กับบริษัทประกันชีวิตชั้นนำภายใน ประเทศจำนวน 2 ราย โดยมีศูนย์ให้บริการทางโทรศัพท์ ตั้งอยู่ที่สำนักงานใหญ่เลขที่ 388 อาคารไอบีเอ็ม ชั้น 16 บี ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400 และมีสำนักงานทำงานและศูนย์อบรม เพื่อพัฒนาความรู้และความสามารถในการเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย และนายหน้าประกันชีวิตให้กับพนักงานของบริษัทและบริษัทในชั้น 12 และชั้นบี 1 (ชั้นใต้ดิน) ของอาคารไอบีเอ็ม ตามลำดับ

TOP