เกี่ยวกับเรา                                การแจ้งเบาะแสและการร้องเรียน
ลำดับ ผู้รับเรื่อง อีเมล์ โทรศัพท์
1. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร thawatchai@asnbroker.co.th 0 2619 2330
2. กรรมการตรวจสอบผ่านทางเลขานุการบริษัท wasana@asnbroker.co.th 0 2619 2330
3. กรรมการผู้จัดการ md@asnbroker.co.th 0 2619 2330
4. ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและจัดซื้อ poonsak.t@asnbroker.co.th 0 2619 2330

หรือนำส่งผ่านไปรษณีย์ถึง
* ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
* กรรมการตรวจสอบผ่านทางเลขานุการบริษัท
* กรรมการผู้จัดการ
* ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและจัดซื้อ

  มายัง บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด(มหาชน)
  เลขที่ 388 อาคารไอบีเอ็ม ชั้น 16บี ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400


 นโยบายว่าด้วยการแจ้งเบาะแสและการร้องเรียน

TOP