เกี่ยวกับเรา                                วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ

Vision (วิสัยทัศน์) :

เป็นผู้นำ ด้านธุรกิจนายหน้าประกันภัย ที่พร้อมมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้วยมาตรฐานระดับสากล และดูแลผลประโยชน์ของลูกค้า พันธมิตร พนักงาน รวมถึงผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม และร่วมสร้างสรรค์สังคมที่ดี


Mission (พันธกิจ) :

1. สร้างระบบ บริการมาตรฐานที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพ
2. สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับ ลูกค้า
3. สร้างนวัตกรรมในการบริหารที่มี ประสิทธิภาพด้วยระบบสารสนเทศที่ทันสมัย
4. สร้างบุคลากรที่มีคุณภาพ มีความเป็นมืออาชีพและเป็นส่วนหนึ่งของกิจการเสมือนการเป็น เจ้าของ

TOP